İslam Kütüphanesi

Sohbetler

 
 
   
     
     
     
     

  MEDRESE DERSLERİ SESLİ DİNLE

Hayz ve istihaze
Necasetler
Istibra ve temizlik
Namaz bahsi - Giriş
Ezan ve vakitler
Namazın şartları
Namazın içindeki meseleler
Imamlık bahsi
Namazı bozan şeyler (1)
Namazi bozan şeyler (2)
Namazın mekruhları
Namazın sünnetleri
Teravih ve küsuf namazları
Namaz'a yetişme bahsi
Kaza namazları
Sehiv secdesi
Hasta namazı ve adak
Tilavet secdesi
Cuma namazı
Bayram namazı
Korku namazı
Yolcu namazı (1)
 
Yolcu namazı (2)
Cenaze yıkama bahsi
Şehitlik mes'elesi
Kabenin içinde namaz
Süt Bahsi (süt evlatlığı ve kardeşliği)
Talâk Bahsi (boşama) (1)
Talâk (boşama) lafızları
Talâk işaretle ve te'kidle
Talâk cima olunmayanın talakı
Zamana izafe edilen talâk
Dört kadınla evlenme meselesi
Üç talakla boşamanın hükmü (önemli)
İNŞAALLAH Müslümanım denmez (!)
Talâk Dine küfredenin durumu
Nikâh "haram olma bahsi" (önemli)
Nikâh "zinada 4 şahit" mes'elesi
Kadına boşama hakkı verilir mi?
Kısırlaşmak İSLAM'da caizmi?
Halvet (Namahrem ile yalnız kalma)
Yemin etmekten sakınmak
"Harbice konuş" demenin manası !
Dinden dönenle evlenilir mi ?
Sular
Sargı üzerine mesh
Kuyular ve teyemmüm
Zekat bahsi - Giriş...
Zekat - koyun ,sığır, manda
Zekat - at, katır, eşek, keçi
Zekat - altın, gümüş, para
Zekat- öşr toplayıcı
Zekat - maden ve hazineler
Zekat - yerden çıkanlar
Zekat - kime verilir ?
Zekat - Kur'ân kursları
Fıtır sadakası
Hayızlı kadın oruç tutarmı ?
Oruç bahsi - Giriş
Oruç keffaret ve kazası
Orucu bozan şeyler
Oruç hastanın durumu
Oruç nezr etmek
İtikâf bahsi
Hac bahsi - Giriş
Hac ihram mes'elesi
 
Hac tatbikatı (1)
Hac tatbikatı (2)
Hac tatbikatı (3)
Hac tatbikatı (4) (Kadınlar)
Hac haccı kıran ve temettü
Hac ihramdaki cinayetler
Hac tavafın cinayetleri
Hac av öldürmek
Hac ihramsız mikatı geçmek
Hac ihramı ihrama katmak
Hac hacdan men edilmek
Hac vekil haccı
Hac hedy (kurban)
Hac değişik mes'eleler
Nikâh Bahsi - Giriş
Nikâh kimlerle nikâh yapılabilir
Nikâh veliler ve denklikler (1)
Nikâh veliler ve denklikler (2)
Nikâh nikahta kim kime denktir
Nikâh fuzuli ve vekillik
Nikâh Mehir bahsi (1)
Nikâh Mehir bahsi (2)
Nikâh "Mehri Misil" tesbiti
Nikâh kölenin nikâhı
Nikâh kâfirin nikâhı
Nikâh eşler arasında adalet
Talâkı hakkını hanıma devretme
Talâk Şarta bağlanan talâk
Talâk ölüm anındayken boşamak
Talâk Ric'i (dönüşlü) talâk
Talâk i'lâ (yaklaşmamaya yemin etm.)
Talâk hulû (bedel karşılığı boşamak)
Zıhar (hanımı anneye benzetme)
Keffaret 60 gün oruç,köle azadı v.s.
Liân (lânetleşmek)
înnin (iktidarsızlıktan boşama)
İddet bekleme müddeti
İddet nasıl beklenir ?
Kadın mahremsiz yola gidemez
İddet nesebin kimden olduğu
Hidane bahsi (çocuğa kim bakar)
Nafaka bahsi (1)
Nafaka bahsi (2)
 
İSLÂM da kadın hakları
İlim talebesi çalışmalımı ?
Hakkımızı helâl edelim mi?
Kölenin azad edilmesi
Mübhem kölenin azadı
Birşey mukabili azad ve müdebber
Kurban bahsi (1)
Kurban bahsi (2)
Kurban bahsi (3)

Hadler_ve Recm

Had - İçki'nin cezası
Had - İftira'nın cezası
Had - Tazir cezası
Had - Hırsızın cezası
Hırsızlıkta muhafaza
Had - el kesmenin keyfiyyeti
Yol kesenin cezası
 
Ganimetlerin taksimi
Mülteci babı ve bir fasıl
Kâfirlerin istilası
Cizye Faslı
Öşr ve haraç babı
Murted (Dinden dönmek) Bahsi
Elfaz-ı Küfür (Dinden çıkartan sözler)
Elfaz-ı Küfür (İknci Ders)
Elfaz-ı Küfür (ALLAH azze ve celle hk.)
Elfaz-ı Küfür (Peygambere a.s. küfür)
Elfaz-ı Küfür (Namaz)
Elfaz-ı Küfür ( ilim )
Elfaz-ı Küfür (Kur'ân-Zikirler...)
Elfaz-ı Küfür (Son açıklama)
Kaybedileni Bulma Bahsi

Şirket bahsi (eşit ortaklık)

Şirket bahsi (inan ortaklığı)
Şirket bahsi (sanaat ortaklığı)
Vakıf bahsi
Vakıf hakkında bir Fasıl
Çek kırdırmak caizmidir ?
Alışveriş Ahkâmını bilmek ÇOK ÖNEMLİ
Alışveriş GİRİŞ - (dinlemeden önce oku)
   
   
 

         NAHIV DERSLERI
Bu dersler Tuhfetu Es-Seniyye kitabı takip edilerek hazırlanmıştır.

MUKADDİME

KELAM

KELAMIN EŞİTLERİ

İSMİN ALAMETLERİ

FİİLİN ALAMETLERİ

İĞRAB BABI 1

İĞRAB BABI 2

İĞRABIN EŞİTLERİ ve ALAMETLERİNİN BİLİNMESİ BABLARI 1

İĞRABIN EŞİTLERİ ve ALAMETLERİNİN BİLİNMESİ BABLARI 2

DAMMENİN YERİNE GEEN VAV

DAMMENİN YERİNE GEEN ELİF VE NUN

NASB ALAMETİ VE FETHANIN OLDUĞU YERLER

FETHANIN YERİNE GEEN KESRE,YA VE HAZFI NUN

HAZFIN ALAMETLERİ,KESRE ve YERLERİ,KESRE YERİNE GEEN YA

KESRENİN YERİNE GEEN FETHA

CEZMİN İKİ ALAMETİ VE SUKUNUN YERİ

HAREKE İLE İRABLANANLAR

HARF İLE İRABLANANLAR

FİİLLER BABI

FİİLİ MUZARİYİ NASBEDEN EDATLAR 1

FİİLİ MUZARİYİ NASBEDEN EDATLAR 2

FİİLİ MUZARİYİ CEZMEDEN EDATLAR

FİİLİ MUZARİYİ CEZMEDEN EDATLAR (ALIŞTIRMALAR)

BİRİNCİ MERFU OLAN İSİMLER BABI

FAİLİN KISIMLARI, ZAHİR OLARAK ORTAYA IKANLARIN EŞİTLERİ
Evliyâlar Serisi

1-Veysel Karanî

Tâbi’înin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i se’âdet, ikinci Osmân hâna ulaşmıştır. Abdülmecîd hân, bu hırka-i se’âdet için, Fâtih civârında (Hırka-i şerîf) câmi’ini yapdırmışdır.

2-Ömer Bin Abdülaziz

Emevî halîfelerinin 8.sidir. Annesi, Hazret-i Ömer'in oğlu Âsımın kızıdır. Adâletde ikinci Ömer idi. Beyâz, ince ve nâzik yüzlü, za’îf, güzel sakallı, sevimli bir zât idi. İmâmlığı, Resûlullah efendimize çok benzerdi. Malatyayı rumlardan, yüzbin esîr karşılığı satın aldı.

3-Mâlik Bin Dinar

Mâlik bin Dînâr, gençliğinde mal mülk sâhibi bir zengin yiğitti. Hasan-ı Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü teâlânın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Âlim ve velî idi. 748'de Basrada vefât etdi.

8-Râbia-i Adviyye

Babası İsmâ’îldir. Zühd ve salâh ile meşhûr bir hâtundur. Basralıdır. Süfyân-ı Sevrî ve Hasen-i Basrî, Râbi’a Hatun'dan feyz alırlardı. 752'de Kudüs'de vefât etdi.

7-Seyyidet Nefîse

Hazret-i Hasenin oğlu Zeydin oğlu Hasenin kızıdır. 762'de Mekkede doğdu. 823'de Mısırda vefât etdi. Alim ve evliya idi. Çok kerâmeti görüldü.

11-Bişr-i Hafî

Evliyânın büyüklerindendir. 767'de Mervde doğdu, 841'de Bağdâtda vefât etdi.

4-İbrahim Havvas

Cüneyd-i Bağdâdînin eshâbından idi. 903' de Rey şehrinde vefât etdi.

5-Abdülkadir-i Geylânî

1078'de doğdu, 1166'de Bağdâtda vefât etdi. Hem seyyid, hem de şerîfdir. Anası Fâtıma binti Ebû Abdüllah seyyidedir. Fıkh ve hadîs ilmlerinde müctehid idi.

6-Abdullah-ı Tercüman

Akdenizde Mayorka adasında doğmuştur. Asıl ismi Anselmo Turmeda olup bir İspanyol papazı idi. Nebuniye şehrinde, en meşhûr papaz olan Nikola Mertilin yanında yetişti. İncîli ezberledi. Bu papazın yol göstermesi ile Tunusa geldi. Müslümân oldu. Arabcayı ve islâm ilimlerini iyi öğrendi. Hıristiyanlığın iç yüzünü, nasıl bozulduğunu gösteren (Tuhfe-tül-erîb) adında bir kitâb yazdı. 15. asırda yaşamıştır.

9-Hayat Bin Kays El-Harrânî

Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İnsanlar ve bâzı sultanlar, onu ziyâret edip duâsını alırlar, onunla berâber olmakla bereketlenirlerdi.Yüksek hâllerin ve kerâmetlerin sâhibi olup, ehliyeti, ihlâsı, iffeti yanında, dînine çok bağlı bir zât idi. Cömertliğiyle meşhûrdur. 1185'de vefât etti.

10-İbrahim Gülşenî

İbrâhîm bin Muhammed Gülşenî, meşhûr velîlerdendir. 1424'de Azerbaycanda doğdu, 1534'de Mısırda vefât etti.

12-Ebû Türâb

Horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. 9. yüzyılda yaşamıştır. 859'da Basra'da vefât etti.

16-Hacı Bektaş-ı Velî

Horâsânın Nîşâpûr şehrinde doğdu. 1338' de vefât etti. Anadoluda Kırşehirdedir. Şeyh Lokmân-ı Horâsânînin halîfesi idi. Bu da, şeyh Ahmed-i Yesevînin, bu da, Yûsüf-i Hemedânînin halîfesi idi. Hâcı Bektâş-ı Velî hazretleri, sultân Orhân ile sohbet etdi. Yeniçeri askeri kurulurken duâ etti.

15-Hacı Bayram-ı Velî

Sôfiyye-i aliyyedendir. Ankarada Zülfadl [Sol-Fasol] köyünde doğdu ve orada 1429'da vefât etti. Kayseride Somuncu baba denilen Hamîdüddîn Hâmid-i Akserâyîden feyz aldı. Edirnede eski câmi’de va’z etti.

13-Emir Sultan 1

Adı Muhammed Şemsüddîndir. Buhârâda doğdu ve oradaki Evliyâdan feyz aldı. Çok kerâmeti görüldü. Bursada molla Fenârîden okudu. Yıldırım Bâyezîde dâmât oldu. 1430'de vefât etti. İsmi ile anılan câmi’ yanındaki türbesindedir.

14-Emir Sultan 2

 

17-Yunus Emre

Tesavvuf ehli ve halk şâ’iridir. Boluludur. Porsuk çayının Sakaryaya karışdığı mahalde türbesi vardır. Tapdık Emreden feyz aldı. 1439' da vefât etti. İlâhîleri zevkle okunmaktadır.

18-Akşemseddin 1

Muhammed bin Hamza, Şihâbüddîn-i Sühreverdî neslindendir. Şâmda doğmuştur. Hâcı Bayram-ı velînin halîfesi olup, Göynükde yerleşdi. İstanbulun fethinde bulunup, hazret-i Hâlidin kabrini keşf etdi. 1460'da Göynükde, vefât etti.

19-Akşemseddin 2

 

20-Ebul Vefâ

İstanbul'daki meşhûr velîlerdendir. Şeyh Ebü'l-Vefâ, Konya'da doğdu. 1490'da İstanbul'da vefât etti. İsmi verilen Vefâ semtinde kendi adıyla anılan câminin sol tarafına defnedildi

21-Aziz Mahmud Hüdayî

Azîz Mahmûd Hüdâyî efendi, Celvetiyye meşâyıhindendir. Koçhisârlıdır. Bursada, hâcı Bayram-ı Velînin halîfelerinden, Muhammed Üftâde hazretlerinden feyz aldı. 1007 de Üsküdârda câmi’ ve tekke yaptı. 4. Murâd hân tahta çıkınca Eyyûbde kılıncını Hüdâyî efendi taktı. 1628'de vefât etti. Tekkesi yanındaki türbesindedir.

22-Merkez Efendi

Muslih-ud-dîn Mûsâ efendi, Kütahyadan İstanbula gelip molla Hızır beğ oğlu Ahmed pâşadan okurken, Halvetî Sünbül Sinân yanında yetişti. Önce Koğacı tekkesinde, sonra Eyyûbde Şâh sultân tekkesinde iken, Sultân Süleymânın Topkapı dışında, vâlidesi nâmına yaptırdığı tekkede yerleşti. Sünbül efendi, vefât edince, Koca Mustafâ Pâşadaki yerine geçdi. 1551'de vefât etti.

23-Mehmed Emin Tokadî

Muhammed Emîn efendi, İstanbulda bulunan meşâyıhın büyüklerindendir. Mekke-i mükerremede Ahmed Yekdest-i Cüryânîden icâzet aldı. Üç sene sonra İstanbula geldi. 1745'de vefât etti. Unkapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesişdiği tepe üzerinde Soğuk kuyu Pîrî pâşa medresesi kabristânında, sevenleri ziyâret edip feyz almakta, muradlarına kavuşmaktadırlar.

24-Hasan Sezai

İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensûb idi. 1669'da Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738'de Edirne'de vefât etti. Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesine defnedildi.

25-İsmail Fakirullah

Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. 1656'da Siirt'in Tillo kasabasında dünyâya geldi. Hayâtını insanlara ilim öğretmek, onlara dîn-i İslâmı anlatmakla geçiren İsmâil Fakîrullah hazretleri  1734'de vefat etti.

26-Osman Bedreddin

Seyyid Selmân efendinin oğludur. 1856' da Erzurumda doğup, 1922' de Harputda vefât etti.

Sevgili Peygamberim Serisi

1-Sevgili Peygamberim 1

2-Sevgili Peygamberim 2

3-Sevgili Peygamberim 3

4-Sevgili Peygamberim 4

5-Sevgili Peygamberim 5

6-Sevgili Peygamberim 6

7-Sevgili Peygamberim 7

8-Sevgili Peygamberim 8

9-Sevgili Peygamberim 9

10-Sevgili Peygamberim 10

11-Sevgili Peygamberim 11

 

Târih Serisi

1-Malazgirt

2-Barbaros Hayreddin Paşa 1

3-Barbaros Hayreddin Paşa 2

4-Barbaros Hayreddin Paşa 3

5-Barbaros Hayreddin Paşa 4

6-Kanije

7-Şeyh Şamil 1

8-Şeyh Şamil 2

9-Başını Vermeyen Şehid

10-Mümin Pehlivan

11-Onlar da İnsandı

12-Mehter Marşları 1

1-Gülbank(mehter duası)
2-Post Medhal-Takdim
3-Zafer Marşı(tarihi çevir)
4-Cihad-ı Ekber Marşı
5-Malazgirt Marşı
6-Şehzade Süleyman Marşı
7-Akıncılar Marşı
8-İstanbul'u Fetheden Yeniçeri'ye Gazel
9-Fetih Marşı
10-Devlet Marşı
11-Ordu Marşı
12-Sancak Marşı
13-Tekbir ve Cenk Marşı
14-Mehterhane-i Hakani Harp Marşı
15-Eski Ordu Marşı
16-Çanakkale Marşı
17-26-Ağustos-1922

13-Mehter Marşları 2

1-Yeniçeri Marşı‏‎-Takdim
2-Mehter vuruyor
3-Türk Kavminin Marşı
4-Plevne Marşı
5-Sivastopol Marşı
6-Çırpınırdı Karadeniz
7-Fetih Marşı
8-Genç Osman
9-Kırım'dan Gelirim
10-Buna Er Meydanı Derler
11-Estargon Kal'ası
12-Ey Gaziler
13-Çanakkale İçinde Aynal‎ Çarşı
     Mehterin tarihçesi hakkında sohbet

Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye'yi dinlemek için tıklayınız.

Eshâb-ı Kirâm Serisi

1-Hazret-i Fâtımat-üz-Zehra

Resûlullahın 4. kızı, hazret-i Alînin zevcesidir. Hicretden 13 sene önce, Mekkede tevellüd, 11. senede 24 yaşında vefât etdi. Hasen, Hüseyn ve Muhsîn adında üç oğlu ile Ümm-i Gülsüm ve Zeyneb adında iki kızı oldu. Resûlullahın soyu, Fâtımadan türedi.

2-Ca'fer-i Tayyar

Ebû Tâlibin oğludur. Hicretin 8. senesinde, üçbin askerle, Şâm civârında (Mü’te)de rumlarla harb ederken, çok hücûm etdi ve 41 yaşında şehîd oldu. Resûlullaha çok benziyen yedi kişiden biri bu idi.

3-Hâlid Bin Velid

Mekkenin fethinden evvel kardeşi Velîdin tavsıyesi ile, Amr ibni Âs ile berâber Medîneye gelip îmân etdiler. Mekkenin fethinde Resûlullahın yanında idi. Mûte gazâsında üçbin kişi ile yüzbin rûma gâlib geldi ve (Seyfullah) ismi ile şereflendi.  Hicretin 2. Humsda vefât etdi.

4-Amr Bin As

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarındandır. Hicretin 8. senesinde, Mekkenin fethinden altı ay önce, Hâlid bin Velîd ile birlikde Medîneye gelerek müslimân olmuşlardır. Fethden önce îmâna gelenlerin şereflerine ve yüksek derecelerine kavuşmuşlardır.  90 yaşında iken 663'de Mısrda vefât etdi. Çok zekî idi. Meşhûr dâhîlerden idi.

6-Hazret-i Rumeysa

 

 

Alo Bilgi

1-Alo Bilgi 1

2-Alo Bilgi 2

3-Alo Bilgi 3

4-Alo Bilgi 4

5-Alo Bilgi 5

6-Alo Bilgi 6

7-Alo Bilgi 7

8-Alo Bilgi 8

9-Alo Bilgi 9

10-Alo Bilgi 10

11-Alo Bilgi 11

12-Alo Bilgi 12

 

 

Çocuk Serisi

1-Deli Balta 1

2-Deli Balta 2

3-Deli Balta 3

4-Deli Balta 4

5-Fezada İki Türk

6-Hayvanlar Çiftliği

7-Elmas Nineden Masallar 1

8-Elmas Nineden Masallar 2

9-Elmas Nineden Masallar 3

10-Korkusuz Beşler

11-Uçan Halı

12-Ah Gurbet

Bugün 78 ziyaretçi (111 klik) kişi burdaydı!

Copyright © 2012 Gizemliilimler.Blogspot.com | Gizemli İlimler | Tüm Hakları Saklıdır | İBRAHİM KARAMAN | => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=